Seeraa International---See Real China for More Home | About Us | Contact Us | Sitemap | Partnerlinks | Advertising Service 
  Seeraa International
Home   China Culture   China History   China Attractions   China Spirituality   China Literature   China City Guide   Seeraa Special Topics
 Welcome to Popular Literary Classics of Seeraa International, New and Updated Content as Below:
Seeraa Shortcuts
 

  Popular Literary Classics Highlights: Zhuang Zi

 
 
 

  Home  >>>  China Literature  >>>  Popular Literary Classics

History existed for humankind, and critical characters as one proportion of humankind historically played the key role in the each reform, revolution, movement, battle and social transfer of history. In this way, critical characters are very important for evolution and progress of history. In Chinese history, there are incalculable crucial figures in history directing and conducting the developmental tendency of history.

Chinese critical characters in history before Qin Dynasty include Yellow Emperor, Yan Emperor, Chi You, Fu Xi, Emperor Yao, Emperor Shun, Emperor Yu, Emperor Qi, Emperor Zhou, Emperor Jie, Hou Ji, Emperor Gugong Danfu, Emperor Gong Liu, King Wen of Zhou, King Wu of Zhou, King Chengwang of Zhou, King Liwang of Zhou, King Youwang of Zhou, King Pingwang of East Zhou Dynasty, Jiang Ziya, Zhou Gongdan(Duke of Zhou), Shao Gong Shi, Bo Yi, Ji Zi, King Qin Xiaogong, King Qi Huangong, King Jin Wengong, King Qi Xuanwang, King Yan Zhaowang, King Chu Zhuangwang, Su Qin, Zhang Yi, Sima Rangju. Sun Wu, Sun Bing, King Fuchai, King Helv of Wu, King Goujian of Yue, Wu Zixu, Fan Li, Confucius, Zi Gong, Mo Zi, King Zhaowang of Qin, Lv Buwei, Xun Zi, Emperor Shihuang of Qin Dynasty, Li Si, Zhao Gao, Chen Sheng and Xiang Yu and so on.

Chinese critical characters in history from West Han Dynasty to Sui Dynasty involve Emperor Gao Zu of West Han Dynasty, Emperor Wendi of West Han Dynasty, Emperor Jingdi of West Han Dynasty, Emperor Wudi of West Han Dynasty, Empress Lv Zhi, Emperor Xiaohui of West Han Dynasty, Zhang Liang, Chen Ping, Fan Kuai, Guan Ying, Gongsu Hong, Han Xin, Xiao He, Wei Qing, Huo Qubing, Emperor Maodun of Huns, Lu Jia, Wei Tuo, Shusun Tong, Li Shiqi, Li Shang, Emperor Zhaodi of West Han Dynasty, Emperor Xuandi of West Han Dyansty, Emperor Yuandi of West Han Dynasty, Emperor Aidi of West Han Dynasty, Emperor Guangwu of East Han Dynasty, Cao Cao, Liu Bei, Liu Biao, Sun Ce, Sun Quan, Zhou Yu, Lu Su, Zhuge Liang, Cao Pi, Cao Zhi, Sima Yi, Sima Zhao, Zhang Zhao, Xun Yu, Mi Heng, Kong Rong, Zu Ti, Wang Dao, Xie Dao, Xie An, Emperor Wendi of Sui Dynasty and Emperor Yangdi of Sui Dynasty.

Chinese critical characters in history from Tang Dynasty to Qing Dynasty consist of Li Yuan, Emperor Tai Zong of Tang Dynasty, Empress Wu Ze Tian, Di Renjie, Emperor Renzong of Tang Dynasty, Emperor Gaozong of Tang Dynasty, An Lushan, Concubine Yang Guifei, Yang Guozhong, Li Linfu, Yan Zhenqing, Emperor Taizu of Northern Song Dynasty, Emperor Taizong of Northern Song Dynasty, Emperor Huizong of Northern Song Dynasty, Kou Zhun, Ouyang Xiu, Han Qi, Bao Zheng, Wang Anshi, Fan Zhongyan, Su Dongpo, Emperor Shenzong of Northern Song Dynasty, Emperor Gaozong of Southern Song Dynasty, Qin Hui, Yue Fei, Han Shizhong and Jia Sidao,Genghis khan, Kublai Khan, Zhao Mengfu, Guan Dosheng, Emperor Taizu of Ming Dynasty, General Xu Da, Liu Bowen, Emperor Ying Le of Ming Dynasty, Emperor Yingzong of Ming Dynasty, Qi Jiguang, Yuan Chonghuan, Wu Sangui, Kangxi Emperor of Qing Dynasty, Emperor Yongzheng of Qing Dynasty, Qianlong Emperor of Qing Dynasty, Emperor Jiaqing of Qing Dynasty, Emperor Daoguang of Qing Dynasty, Emperor Xianfeng of Qing Dyansty, Emperor Tongzhi of Qing Dynasty, Empress Dowager, He Shen, Ji Xiaolan, Liu Yong, Lin Zexu, Zuo Zongtang, Zeng Guofan, Li Hongzhang, Ding Ruchang, Deng Shichang, Tan Sitong, Liangqichao, Kang Youwei and Emperor Xuantong of Qing Dynasty and so on.

Chinese critical characters in history from The Republic of China to 1949 is constituted of Sun Yat-sen(Sun Zhongshan), Zhang Taiyan(Zhang Binglin), Hu Shi, Gu Hongming, Liang Shuming, Yuan Shikai, Zhang Xun, Feng Yuxiang, Yan Xishan, Song Ziwen, Jiang Kai-shek, Mao Zedong, Li Dazhao, Chen Duxiu, Cai Yuanpei, Mei Yiqi, Zhou Enlai, Peng Dehuai, Deng Xiaoping, Wei Lihuang, Gu Zhutong, Du Yuming, Tang Enbo, He Yingqin, Du Yuesheng, Huang Jinrong, Li Zongren, Zhang Xueliang, Song Zheyuan and Yang Hucheng and so on.

This is just a list of small portion of Chinese critical characters in Chinese history. Certainly, more related important characters will be added and enriched in this section. This section is scheduled to be an encyclopedia of Chinese critical characters in history. 

shanghai World Expo

Chinese Emperors

 

 

shanghai World Expo

Chinese Dynasties

 

 

shanghai World Expo

China Ancient Stories

 

 

shanghai World Expo

Ancient Inventions

 

 

shanghai World Expo

China Ancient Policies

 

Qu Yuan, a Patriotic Poet China Calligraphy China Calligraphy China Calligraphy China Calligraphy
Lanting Xu China Calligraphy China Calligraphy China Calligraphy China Calligraphy
The Art of Writing China Calligraphy China Calligraphy China Calligraphy China Calligraphy
Zhuang Zi China Calligraphy China Calligraphy China Calligraphy China Calligraphy
China culture in architecture China Calligraphy China Calligraphy China Calligraphy China Calligraphy
China culture in music China Calligraphy China Calligraphy China Calligraphy China Calligraphy
 

About Us    Contact Us    Partnerlinks     Commercial Cooperation;    Advertisement Service (Pay Less but Get More from Seeraa International)    Sitemap

Live Chat by comm100